top of page

ระเบียบการเข้าพัก

 • ชำระเงิน 100% ตามเวลาที่กำหนดหลังทำรายการจองห้องพัก

 • ชำระเงินเกินเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการจองห้องพัก หากเลยเวลากำหนดชำระแล้วรบกวนลูกค้าโทรเช็คห้องก่อนโอนเงิน

 • ลูกค้าที่ต้องการเลื่อนวันที่เข้าพักต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าพัก อย่างน้อย7 วัน

    * ในกรณีที่ลูกค้าจองห้องก่อนเข้าพัก 7 วัน ไม่สามารถเลื่อนวันเข้า 

     พักได้

 • การยกเลิกการจองห้องพักทางเราจะไม่คืนมัดจำทุกกรณีนะคะ (รวมถึงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ลูกค้าสามารถเลื่อนวันเข้าพักได้)

 • เพื่อบรรยากาศส่วนตัวของท่านและผู้เข้าพักท่านอื่นๆ ห้ามพาบุคคลภายนอกเข้าบริเวณที่พัก สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าบ้านริมน้ำเท่านั้น

 • เช็คอินหลังเวลา 13.30 น.

 • เช็คเอ้าท์ก่อนเวลา 11.30 น.

 • เด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบ พักรวมกับผู้ปกครอง (ไม่มีอุปกรณ์ที่นอนเสริมใดๆ ให้) หากเด็กต้องการอาหารเช้าเพิ่ม 150 บาท/คน ชำระตรงกับทางที่พักเท่านั้น โดยแจ้งวันที่เข้าพัก

 • เด็ก 5 ขวบขึ้นไปและผู้ใหญ่เสริมท่านละ 500 บาทรวมอาหารเช้า

 • ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ภายในห้องพัก

 • ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าที่พักโดยเด็ดขาด หากลักลอบนำเข้ามาจะถูกเชิญออก โดยไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

 • ไม่อนุญาตให้เล่นการพนัน หรือ นำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาภายในรีสอร์ท

 • ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารหรือปิ้งย่างภายในห้องพัก

 • ไม่อนุญาตให้นำอาหารที่มีกลิ่นเข้าไปรับประทานภายในห้องพักเด็ดขาด

 • หากลูกค้าลืมทรัพย์สินไว้ภายในรีสอร์ทหรือทรัพย์สินสูญหาย ทางรีสอร์ทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 • ในกรณีที่ทรัพย์สินของทางรีสอร์ทเสียหายหรือสูญหาย ต้องชดเชยค่าเสียหายตามราคาทรัพย์สินนั้นๆ

เรือ คลื่น ข้อความ
bottom of page